Parcelacija

Promjene glede broja, položaja, oblika, načina uporabe i površina katastarskih čestica (parcelacija), provode se u odgovarajućim dijelovima katastarskog operata na temelju parcelacijskog elaborata.

Na zahtjev stranke izrađujemo prijavne listove u svrhu cijepanja parcela, sređivanja imovinskih odnosa, diobe, formiranja građevinskih parcela i dr. Ukoliko ste pronašli pogodan teren za gradnju, pored projektanta i arhitektonskog idejnog rješenja nužna vam je i parcelacija zemljišta u skladu s lokacijskom dozvolom ili s prostornim urbanističkim planom.

Stoga, ako imate potrebu sređivanja posjeda ili se želite raspitati o ovoj problematici kontaktirajte nas.

Brzo i kvalitetno izvršit ćemo parcelaciju zemljišta, izraditi parcelacijski elaborat i pomoći vam prilikom provedbe novooformljenih parcela kroz katastar i zemljišne knjige.

 

Usluge:
Snimanje i izrada situacija
Parcelacija
Uknjižba objekata
Iskolčenje objekata
Ostali geodetski poslovi

 

Geosfera d.o.o.

Adresa:
Jurja Križanića 8
47000 Karlovac

Tel: (047) 642 580

Fax: (047) 642 581

Mob: 098 331 880

E-mail: geosfera@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:
07.30-15.30 h, radnim danom