Korisne informacije:

Katastar
Zemljišna knjiga (gruntovnica)


Katastar

Katastar zemljišta je evidencija koja sadrži podatke o zemljištu u pogledu njegovog položaja, oblika, površine, načina iskorištavanja, proizvodne sposobnosti i posjednika.

Katastarski plan

Katastarski plan je skup grafičkih prikaza s podacima o položaju, obliku i načinu korištenja katastarskih čestica.

Katastarska čestica

Katastarska čestica je osnovna prostorna jedinica i predstavlja dio područja katastarske općine omeđen granicama (međama ili drugim granicama) koje određuju pravni odnos na zemljištu, te granicama načina uporabe zemljišta. Katastarske čestice prikazuju se u katastarskom operatu svojim granicama i označuju posebnim brojem u okviru katastarske općine.

Posjedovni list

Posjedovni list sadrži određene podatke o svim katastarskim česticama koje koristi svaki pojedini posjednik na području katastarske općine i određene podatke o svakom pojedinom posjedniku.
Posjedovni list sadrži podatke o imenu i prezimenu odnosno nazivu, matičnom broju, te prebivalištu odnosno sjedištu posjednika katastarskih čestica, kao i podatke o tim česticama- broju, nazivu, načinu korištenja i površini čestica, te broju lista katastarskog plana.

Zemljišna knjiga (gruntovnica)

U zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova, tzv. gruntovnicama, vode se zemljišne knjige. U zemljišne knjige upisuje se vlasništvo i druga prava nad nekretninom te druge činjenice bitne za pravni promet.

Zemljišna knjiga je javna; svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u nazočnosti voditelja zemljišnih knjiga i iz nje dobiti izvatke, ispise i prijepise.

Za sva zemljišta jedne katastarske općine vodi se jedna glavna zemljišna knjiga, koja se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka (vlasničkih listova).

Zemljišno-knjižni uložak (vlasnički list) sastoji se od:
1/ popisni list A - nekretnina, broj zemljišnoknjižne čestice, površina, kultura
2/ vlastovnica (vlasnički list) B - vlasnik nekretnine
3/ teretovnica C - hipoteka, pravo nazadkupa, prvokupa, najma i zakupa i sl.

Stranka, u svrhu potrebe uvida ili promjene podataka u gruntovnici, poznavajući broj katastarske čestice, može zatražiti zemljišnoknjižni izvadak koji sadrži sve podatke o određenoj nekretnini kako su oni upisani u zemljišnoj knjizi i iz kojeg je vidljivo tko je vlasnik, ima li nekretnina jednog ili više vlasnika, da li je opterećena hipotekom ili kakvim drugim teretom i sl.

Promjena katastarskoga broja, oblika, površine ili izgrađenosti zemljišta provodi se u zemljišnoj knjizi na temelju rješenja koje zemljišnoknjižni sud donosi po službenoj dužnosti pošto mu tijelo nadležno za katastar dostavi prijavni list o toj promjeni u katastru zemljišta.

 

Usluge:
Snimanje i izrada situacija
Parcelacija
Uknjižba objekata
Iskolčenje objekata
Ostali geodetski poslovi

 

Geosfera d.o.o.

Adresa:
Jurja Križanića 8
47000 Karlovac

Tel: (047) 642 580

Fax: (047) 642 581

Mob: 098 331 880

E-mail: geosfera@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:
07.30-15.30 h, radnim danom